Print this page
01 Aug 2015

Mieszka?cy Polski coraz cz??ciej skar?? si? na k?opoty psychologiczne. Nat?ok pracy, ?ycie w szybkim tempie oraz sta?y stres nie pozostaj? bez wp?ywu na nasze funkcjonowanie. Je?eli zm?czenie demonstruje si? chorobami fizycznymi, wtedy sk?adamy wizyt? lekarzowi, co innego, gdy pojawiaj? si? objawy zaburze? psychicznych. Niewiele osób jest w stanie zakomunikowa? – "czuj? si? ?le, id? do psychiatry".
Je?eli m?czy Ci? sezonowa chandra, brakuje Ci ochoty na jakiekolwiek dzia?anie, nieprzerwanie jeste? nerwowy nie powiniene? zwleka?. Cz?sto w?a?nie takie objawy sygnalizuj? pocz?tek depresji. Wizyta w o?rodku psychoterapeutycznym mo?e okaza? si? zbawienna dla Ciebie. Porada psychiatryczna albo uczciwa rozmowa z terapeut? pomagaj? nie tylko ukoi? nerwy, ale tak?e poprawiaj? zdrowie fizyczne.
Trzeba te? pami?ta?, ?e nasze humory maj? wp?yw na najbli?sze nam osoby. Cz?sto smutek tudzie? z?o?? odbijaj? si? negatywnie na ?yciu rodzinnym, co staje si? dodatkowym powodem stresu. Tote?, je?eli to mo?liwe warto skorzysta? równie? z terapii dla par. Wspólne omawianie skomplikowanych momentów w obecno?ci psychologa mo?e przywróci? do równowagi zwi?zek.
Odwied? nasz? stron? o?rodka psychiatrii w Warszawie: psychiatra Warszawa