Toolbar
  • Layout
    Linear Layout
    Grid Layout
???ng Tâm ??? S? ?ôn ??án ??m ??t 100% ?h? ??a ?? ??n ??? ???i T?ình V?? Quý ??? H??nh ?h? Sinh V?ên, ??ng T?t Ng?i?? ?? ?h?m

???ng Tâm ??? S? ?ôn ??án ??m ??t 100% ?h? ??a ?? ??n ??? ???i T?ình V?? Quý ??? H??nh ?h? Sinh V?ên, ??ng T?t Ng?i?? ?? ?h?m

??n ??ng ?? ??ng ?? ???? h?c ??? con mình? ?i?m T?án ??? ?? ??? ??? ch?? t?t nh? m?? tiê? m?ng mu?n? ??n mu?n c?n mình ??? t?? t??n ??? ?? ??nh tìm m?t ??? ?? ??án d?? kèm t?i nhà ?h? ??n? Tr?ng tâm Gia ?? Môn T?án s? h? tr? ??n vi?? h?? toán ??? c?n mình

?i? s? ?oán ??y ?èm t?? nhà ?? tín


??a ?? ??án chúng tôi hi?u nh?ng ??ó ?h?n ??? con b?n

- Qú? ??? ??? h??nh ???n l?n ??n ??? ??? ?ông ?i?? ?à ít ?ó t??? ?ian ?èm c?? ??n, nh?ng ??n ??ng th?? ?õ? ??n t? nhi?? h??ng.

- ?i?? ??c t?? trên ???, l?? ?há ?ông nh?ng ch? ?ó 45’, ?on ??? ??n có th? ???? t?eo ??? ???n t??? th?? ?ô g??ng ??y.

- V? nhà, cá? em ???? ?ó t? ?iác ?a? t??ng ?i?? h?? t??.

- ???ng ?ài t?án ??ó, ?ác ?m ?h?a có m?t ?? ?? ?? t?? ?à ???ng ??n t?n tình, ?ài t?? ??ó ?á? em ?ó t?? ?? q?? ?à nh? th? d?n ??n ?? thành t?ói ???n, k?ó ?uá ?? ???.

- Vi?? ?àm ?ài t?? ?úng ??? ????, ?á? em ??ng c?n m?t ng??i ??? s? ??án ???i ?? nh?n ??nh ?à ki?m t??.

- V?? ??i t?ò ?à m?t ng??i anh, ng??i ?h? ?ên ??nh ?á? ?m h?c sinh, ??? ??y ???n th?? ??a là ng??? b?n tâm ??, ?hi? ?? ??? cá? em nh?ng ?? v??? t??ng h?? t??, t??ng ???? ??ng.

?i?? ???? nh?ng ?hó ?h?n, nhu ??? ??a nh??u ??? ph? ???nh và ?á? ?m h?? sinh, G?? ?? ??ành ?ài l?ôn ?? ??p nh?ng v?n ?? này ??n ??? ng? ?ia ?? Toán t?? t?ung tâm, ?uôn ?ôn ???, nh?? nh? ??? ng? làm t?t nhi?m ??, ???t thông ??m và chi? ?? cùng các ??? ?ình.


??a s? t?án
??? ?? ??án là sinh ??ên S? ???m ??án n?m ???i


??i ng? ??? ?? ??án t?? t??ng tâm ??úng tô?

- ?inh ??ên n?m 2, 3, 4 t???ng ???ên ?? d?? ?èm t?? nhà, ????ên ngành s? ph?m ??án ??? h?? Sài Gòn, ??? ??c ?? ???m.

- ??á? ?iên ??án ??ng gi?ng d?? t?i ?á? t???ng ???? ???, ????, ?HP?

- ??nh ?iên gi??, ??nh ngh??m ??? ?èm ?á? t???ng ?á?h ?h?a, ? D???, ??nh T?, ???? ??c ?? nhiên.

L?? ý: Qú? ??? h??nh có th? t??m ???? ??I ?G? ?IA ?? ?húng tô? t?? ?ây


?hành Tài ??m ??t, ??? ng? ??? s? môn ?oán chúng tôi ?à nh?ng s?nh ?iên, g?á? viên ?hu?ên ngành ?? ???m ?oán, ?i?i ??án, kinh ng???m d?? ?èm lâu n?m, ?ó t?ành tí?? ????n t?i ?? N?1 ?à? ??? 10 ?à ??? h?c.??ung ?âm Gi? ?? T?án ??ành ?ài nh?n ??? ?èm t?i nhà

- ??? ?èm t?i nhà ??án ??? 1 ??n l?? 12

- Luy?n thi ?à? ??? 10 môn ?oán

- ????n t?i ??i h?? môn ??án l?p 12

- ??? ???ng h?? sinh ?i?? ??án

- ??i ???ng ??? sinh ??án Ol?m?i? ???? gi?, q??? t?.Gia ?? ??án, ?à ng??? ?ó ?hu?ên môn và kinh ng?i?m ??? nh?t t??ng ???? ??? ?èm t?i nhà môn T?án, ??? m?t g?? s? ?èn ???, ?ia s? ??n, g?? ?? ?àn, ?ia s? ?ý và ?ó? ?ó t?? ??? ???c, nh?ng ???u ?u? ???? c??n ?? k?ông ??ng m?t th?? ?ô ch??ên ??án.

??t khác, ??p 2 là t??i ???m t?? t??n ?? ?? ?á? ?m c???n ?? nh?ng ki?n th?? ??n t???t ?? ?ó th? t?i ?à? t???ng T??? ch?t ???ng, ??i ??? ??i 2 ?? t?i ???n t??ng nh?t t?ong ???c ??? ??? sinh: k? t?i ??t nghi?? ?à ?? t?? tu??n ?inh Q??? gi?. Do ?ó, ??? ng? ?i? ?? t?án ??? 2 ?a? ??m: Gi? s? ??án l?? 6, g?? s? T?án l?? 7, ?i? s? ??án l?? 8, ?i? ?? T?án ??? 9 ?? ?à nh?ng ?? tr? ??? l?c giú? cá? ?m có ???? n?n t?ng ???n th?? ??ng c??? ng?? t? bâ? gi?.

??i ng? ?i? ?? ?oán Thành ?ài ?i?ng ??? t??? h??ng

- G??ng ??? ?ám ?át S??, ?h??ng trình ??? t?? tr??ng

- ???? h?i, ??ng ??, d?? m?i ki?n th?c

- ?ùng ?á? ?m ?ây ??ng ?ài h?c m??, ?? ?á? em có ?i?m ??ng ???ng trên l??.?ia s? ?oán ??? chúng tô?, ?à ng??i ???? ??? ch??ng trình gi?ng ??? ??án ti?? h??, ??C?, ????, ??ng th?? là ng??i ?ang ??ng ??? s? n?m ch?? n?i dung mà cá? ?m h?? t??, n?? ?ung gi?m t??, n?i ??ng tr?ng tâm ôn thi. Qú? p?? h?ynh ??ng ??á l? ??ng, ?ã? ?? ?húng tô? h? t?? ??n ??n.

??m t?êm: ???i làm ???? ??a ?á? Giá? ??? ?P??? ??? Gia ?? ??ành ?ài


??a s? ??án Thành ?ài ??m ??t

- ??? t?? m??n phí 1 t??n, t?st ??? s?

- Ti?n ?? s?? 2 t??n d?y ?à h??

- ?am ??t ??a ??, ?iá? ??ên ??u?ên ?? p??m ??án

- ?am ??t t?n tình, ???ng ??y tí?? ???, ?h??ng p?á? s? ph?m ??ng ?àng

- ??t ??p trung tâm, ?h? h??nh, ?? tr? ???? h?? ?á? em t??n ?? h?n
- ?á? ?á? ??á trình h?c t?? v?i ??? ???nh ??nh k?.???ng tâm G?a s? ?ôn ??án ?am k?t 100% ??? gi? s? ??n ??y ?h?? trình ??? ??ý ?h? ?u?nh ?h? ??nh ??ên, ??ng t?t ng???? S? ph?m, ??n ??o ????, ??n phân ?? ??? ?èm- ??? ?inh ?iên (n?? ?à s?nh ??ên ?ang ?òn ??? t??), ??ng t?t nghi?p ?H – ?? (p??i là ??ng ?? nhân ?? ?h?m ?hi là ??áo ?iên).

- ???? ???ng m?nh nhân ?ân ?hô tô

- ??n p?ân b? d?? ?èm t?? nhà d? T?ung tâm ?i? ?? ?ôn T?án ?hê, ????t ?à ký c?? G? t??ng tâm.

?i?? ???? ph?t? ?à ??n phân ?? ??? ?èm ?h? ???nh ???? ????n ?i? l?i ?? n?m lý ????, t?ông t?n ng??? ??? nh?m ??m ??? ?ác v?n ?? ?n ninh, ??i í?h ??? ng??? ???.

If you beloved this article and you simply would like to receive more info regarding gia s? tài n?ng vi?t i implore you to visit our own web site.

Goes Photography

Santa Monica Photography Studio

Not Enough. Want to stay informed? Follow me now...